Proclaimer (Verklaring)

Geachte dames en heren,

Wij, ZÜBLIN Nederland BV, willen u met deze website meer informatie bieden over onze onderneming. Het spreekt voor zich dat de ter beschikking gestelde gegevens worden onderworpen aan een zorgvuldige controle voor wat betreft volledigheid, juistheid en actualiteit. Helaas kunnen er bij ons ook fouten insluipen, zodat wij de volledigheid, juistheid en actualiteit niet kunnen garanderen - wij vragen hiervoor om uw begrip. Het is daarom mogelijk alle gegevens op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te verwijderen of op een andere manier te veranderen. In dit opzicht wijzen wij principieel iedere aansprakelijkheid voor schades af onder verwijzing naar het zuiver informatieve karakter van deze website, die - ongeacht om welke reden - in samenhang met het gebruik van de op onze webpagina ter beschikking gestelde informatie is ontstaan.

Verder zijn andere schades van de aansprakelijkheidsvrijwaring uitgesloten die berusten op een grove nalatige plichtsverzaking van ons of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking van onze wettelijke vertegenwoordigers of van één van degenen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

Let erop dat het auteursrecht van alle op onze website beschikbaar gestelde documenten en de daarvoor gebruikte materialen uitsluitend het eigendom van onze onderneming is en door het gebruik van onze website aan niemand een recht verleent, ongeacht in welke vorm. Het is niet toegestaan de informatie anders te gebruiken dan voor informatieve doeleinden (dus niet voor commerciële doeleinden), tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

Voor zover wij door middel van elektronische verwijzingen (links) rechtstreeks of indirect de toegang tot externe informatie mogelijk maken, vermelden wij met klem dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de inhoud van deze websites.

Op basis van dit uitsluitend informatieve karakter van deze website wordt in het bijzonder benadrukt dat een verbintenis van onze onderneming of overige verplichting, ongeacht in welke vorm, alleen op grond van de hier ter beschikking gestelde informatie vanzelfsprekend is uitgesloten.