Proclaimer (Verklaring)

Geachte dames en heren,

Wij, ZÜBLIN Nederland BV, willen u met deze website meer informatie bieden over onze onderneming. Het spreekt voor zich dat de ter beschikking gestelde gegevens worden onderworpen aan een zorgvuldige controle voor wat betreft volledigheid, juistheid en actualiteit. Helaas kunnen er bij ons ook fouten insluipen, zodat wij de volledigheid, juistheid en actualiteit niet kunnen garanderen - wij vragen hiervoor om uw begrip. Het is daarom mogelijk alle gegevens op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te verwijderen of op een andere manier te veranderen. In dit opzicht wijzen wij principieel iedere aansprakelijkheid voor schades af onder verwijzing naar het zuiver informatieve karakter van deze website, die - ongeacht om welke reden - in samenhang met het gebruik van de op onze webpagina ter beschikking gestelde informatie is ontstaan.

Verder zijn andere schades van de aansprakelijkheidsvrijwaring uitgesloten die berusten op een grove nalatige plichtsverzaking van ons of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking van onze wettelijke vertegenwoordigers of van één van degenen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

Let erop dat het auteursrecht van alle op onze website beschikbaar gestelde documenten en de daarvoor gebruikte materialen uitsluitend het eigendom van onze onderneming is en door het gebruik van onze website aan niemand een recht verleent, ongeacht in welke vorm. Het is niet toegestaan de informatie anders te gebruiken dan voor informatieve doeleinden (dus niet voor commerciële doeleinden), tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

Voor zover wij door middel van elektronische verwijzingen (links) rechtstreeks of indirect de toegang tot externe informatie mogelijk maken, vermelden wij met klem dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de inhoud van deze websites.

Op basis van dit uitsluitend informatieve karakter van deze website wordt in het bijzonder benadrukt dat een verbintenis van onze onderneming of overige verplichting, ongeacht in welke vorm, alleen op grond van de hier ter beschikking gestelde informatie vanzelfsprekend is uitgesloten.

Over het onderwerp privacybescherming verklaren wij het volgende:

Wij vinden uw privésfeer een zeer belangrijk, te beschermen goed. Daarom kunt u zijn verzekerd dat ons de veiligheid van uw persoonsgegevens - zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres - bijzonder na aan het hart ligt. Wij nemen derhalve vanzelfsprekend de betreffende wetten ter bescherming van de privacy en de bescherming van gegevens in acht bij onze aanwezigheid op het internet. Bij het gebruik van onze website houden wij ons aan de volgende premissen:

Wij verzamelen zonder uw toestemming via onze website geen persoonsgegevens. Aan u is de keuze of u aan ons, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of enquête, persoonsgegevens wilt doorgeven.

Wanneer u persoonsgegevens op onze website doorgeeft, gebeurt dit alleen op vrijwillige basis. Naar persoonsgegevens wordt bijv. op de website gevraagd, wanneer u belangstelling hebt voor gegevens over onze onderneming.

Voor zover het voor de verwerking van de aangelegenheid is vereist, worden uw persoonsgegevens opgeslagen. In dit kader is het verder mogelijk noodzakelijk de gegevens over te dragen aan een onderneming die aan ons concern is verbonden. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens noch aan derden verkocht, noch anderszins gecommercialiseerd. Verder nemen wij voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd, worden uit dat oogpunt zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie.

Wanneer u niet wilt dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, als basis voor verdere contacten met u dienen te worden gebruikt, zullen wij dat natuurlijk respecteren en de door u vrijwillig verstrekte persoonsgegevens wissen. U kunt te allen tijde dit recht van bezwaar jegens ons uitoefenen.

Wij trachten onze website voortdurend aan te actualiteit te laten voldoen en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Dat is de reden dat bij het gebruik van ons internetaanbod informatie wordt verzameld die niet persoonsgebonden is. Er worden bijvoorbeeld veeleer de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de eerder door u bezochte website, het aantal bezoeken, alsmede de gemiddelde verblijfsduur op de opgeroepen pagina's opgeslagen. Al deze informatie, bij welke het niet om uw persoonsgegevens gaat, dient alleen het doel het optreden van ons concern in het belang van de gebruiker te optimaliseren.

STRABAG hecht grote waarde aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Vanwege de vereenvoudiging gebruiken wij op onze website alleen neutrale benamingen met betrekking tot het geslacht. Daarmee worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

Privacyverklaring over het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS overgebracht en aldaar opgeslagen. Omdat op deze website IP-anonimisering geactiveerd is, wordt uw IP-adres echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door de desbetreffende instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast verhinderen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Link naar Google Optout.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Hierdoor wordt een zogenaamde Opt-out-cookie opgeslagen en worden voortaan geen gegevens meer verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.com/analytics/terms/nl.html. Ten slotte willen wij u erop wijzen dat Google Analytics op deze website met de code ‘anonymizeIp’ is uitgebreid om ervoor te zorgen dat het verzamelen van IP-adressen (door middel van zogenaamde IP-masking) uitsluitend geanonimiseerd plaatsvindt.Gepubliceerd op de website 23.07.2015 – Laatst gepubliceerd 26.03.2018 13:06:33